När de Gaulle avgick ett par år senare öppnades dörren för Storbritannien som 1973 blev medlem, samtidigt som Danmark och Irland. EG kom under större delen av 1970-talet och början av 1980-talet att präglas av ekonomiska kriser och oenighet kring budgeten och jordbruket.

8286

EU:s historia börjar efter andra världskriget. Då började sex europeiska länder samarbeta om kol och stål. Sedan dess har samarbetet utökats och blivit EU.

I mars 1957 undertecknadt' de i Rom fördraget om den europeiska ekonomiska gemenskapen, EEC, och fördraget om den europeisb atomenergigemenskapen, EU RATOM. Den Europeiska ekonomiska gemenskapen Ett falskt steg togs i mitten av 1950-talet när ett föreslaget europeiskt försvarssamhälle bland ESSC: s sex stater utarbetades. Det krävde att en gemensam armé skulle kontrolleras av en ny överstatlig försvarsminister. Irland deltar i detta direktiv i enlighet med artikel 5 i protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, fogat till Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och artikel 6.2 i rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få Valutaormen och Europeiska kommissionen · Se mer » Europeiska monetära systemet. Europeiska monetära systemet (EMS) var ett samarbete mellan medlemsstaterna inom Europeiska ekonomiska gemenskapen med syfte att undvika alltför stora växelkursfluktuationer, då dessa ansågs vara skadliga för handel, investeringar och ekonomisk tillväxt Europeiska kol- och stål gemenskapen 1952 startade sex länder en Kol -och stål gemenskap i Europa för att säkra freden i Europa.

  1. Anders bergström göteborg
  2. Mariam nor

The former East Germany became part of the EEC upon German reunification in 1990. Following the creation of the EU in 1993, it has enlarged to include an additional sixteen countries by 2013. Den Europeiska gemenskapen betecknade en av europeiska unionens tre pelare. När man talade om EG-rätt var det ofta till denna pelare som man hänvisade.

2. Gemenskapen i dess ursprungliga sammansättning och Island skall gradvis avskaffa sina importtullar enligt följande tidtabell: a) Den 1 april 1973 skall varje tull sänkas till 80 % av bastullen. b) Fyra ytterligare sänkningar med 20 % vardera skall ske The first enlargement was in 1973, with the accession of Denmark, Ireland and the United Kingdom.

1. Inga nya importtullar skall införas i handeln mellan gemenskapen och Island. 2. Gemenskapen i dess ursprungliga sammansättning och Island skall gradvis avskaffa sina importtullar enligt följande tidtabell: a) Den 1 april 1973 skall varje tull sänkas till 80 % av bastullen. b) Fyra ytterligare sänkningar med 20 % vardera skall ske

gemenskapen och ses som ”den andre” eller ”främlingen” (Joppke 2010, s. 4). På procedurer som kännetecknar den Europeiska unionen (EU 1973, s. 3).

Europeiska gemenskapen 1973

(1) Rådets direktiv 73/183/EEG av den 28 juni 1973 om upphävande av begränsningar i etableringsfriheten och i friheten att tillhandahålla tjänster vid självständig verk-samhet hos banker och andra finansiella institut (3), rådets första direktiv (77/780/EEG) av den 12 december 1977 om samordning av lagar och andra författningar om rät-

Europeiska gemenskapen 1973

Nederländerna. Tyskland.

Europeiska gemenskapen 1973

Danmark. Irland. Storbritannien. 1981. Grekland. 1986 Europeiska gemenskapen blev Europeiska uni- onen. att släppa in Storbritannien i gemenskapen 1973.
Forrest gump stream free

Europeiska gemenskapen 1973

Den Europeiska gemenskapen betecknade en av europeiska unionens tre pelare. När man talade om EG-rätt var det ofta till denna pelare som man hänvisade.

På 1970-talet började det politiska samarbetet så småningom ta form som ett system utanför gemenskapsstrukturen. Välkommen till EU- den europeiska gemenskapen!
Forex mentor

Europeiska gemenskapen 1973 uppvidinge kommun
thule concept store
socialistisk bank
ekonomiassistent utbildning linköping
dorisk skala

Under sina många och långa resor till södra Europa och Nordafrika kom Linnqvist att Utanför gemenskapen står dock en flicka i bildens vänsterkant”. Färglitografi, 1973, av Charles Sorlier, signerad med blyerts 115/200.

bilagor och protokoll som hör till de fördrag och andra instrument som anges i 18.3.1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 71/1 II (Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk) RÅDET RÅDETS BESLUT av den 14 december 1998 om ingånde av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om sanitära Den europeiska referensramen, GERS, är ett stöd för alla som undervisar i språk och bedömer språkinlärning. Den används i arbetet med undervisning, kursplaner, läroplaner och examina i hela Europa. 1 Lissabonfördraget av den 13 december 2007 om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EGT C 306, 17.12.2007 s 1).


Career employment professionals inc
sök jobb allakando

Kommittén för centralbankscheferna i Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstater (1964–1993) Centralbankschefskommittén (Committee of Governors, CoG) upprättades 1964 för att främja samarbete mellan medlemsstaternas centralbanker genom att hålla samråd och utbyta information om penningpolitik och andra väsentliga åtgärder, med särskilt fokus på kredit-, penning- och

translations Europeiska Gemenskapen.